Eksempler på Econets projekter

Hvert år udfører Econet mange forskelligartede projekter. Herunder ses et udpluk af de projekter, vi har udført siden 2007.

2020

Uddannelsesforløb for genbrugsvejledere

AVV ønsker bedre sortering på genbrugspladserne, og at ruste deres genbrugsvejledere til at opsøge og vejlede endnu flere kunder. Econet har udviklet et uddannelsesforløb med udgangspunkt i AVVs målsætning og medarbejdergruppens forudsætninger. Uddannelsesforløbene har bl.a. fokus på kundevejledning, faglig stolthed og fraktionskendskab. Uddannelsesforløbet er designet til både at motivere og udfordre genbrugsvejlederne. Uddannelsesforløbet er som en selvfølge afvekslende og i øjenhøjde. Econet faciliterer løbende uddannelsesforløb hos flere kommuner og affaldsselskaber – altid tilpasset organisationen. Efter forløbene har kørt noget tid, kan effekten som oftest måles i både affaldsmængder (sortering) og -kvalitet samt i genbrugsvejledernes tilfredshed og trivsel.

Opdatere metode til at udarbejde emballagestatistik

Miljøstyrelsen har i 2020 ønsket at opdatere de metoder, der anvendes når de årlige emballagestatistikker skal gennemføres.  

Emballagestatistikkens formål er at kortlægge dels de markedsførte mængder af emballage i Danmark, og dels hvor meget emballageaffald, der indsamles til genanvendelse.

Econet har vurderet, justeret og opdateret de metoder, som Miljøstyrelsen fremadrettet kan anvende til emballagestatistikken.

Undersøgelse om ændringer i affaldsadfærd under corona-nedlukning

Econet er nysgerrige på, hvordan danskerne (måske) har ændret affaldsvaner under corona-nedlukning (marts-maj), og gennemførte en spørgeskemaundersøgelse for at lære mere.

Resultaterne viser bl.a., at mange borgere selv oplever, at de har haft mere restaffald, engangsplastik og glasaffald, og langt de fleste mener, at de har haft mere eller langt mere papaffald. Borgere mener, at de har mindre eller meget mindre madspild. Flere borgere vurderer i øvrigt, at de er mere opmærksomme på hygiejne ifm. affald – specielt hygiejne omkring de udendørs affaldsbeholdere. Dette gælder særligt i etageejendomme. En fjerdedel af de adspurgte borgere beretter desuden, at har tænkt mere over, hvordan deres affaldssortering kan gavne klimaet.

Vi er stadige nysgerrige på at vide endnu mere om borgeres affaldsadfærd – så I er velkomne til at kontakte os, hvis vi skal dykke dybere ned i emnet sammen.

Scenarier for husstandsnær indsamling af 10 affaldstyper

Husstandsnær indsamling af ti forskellige typer affald bliver fra juli 2021 et krav i hele landet – men hvordan skal opgaven løses hos jer, og hvad kommer det til at koste? Lokale forhold og planlægning, er afgørende for svaret.
I scenarierne for Reno Djurs har vi beregnet konsekvenserne for økonomi og genanvendelse ved forskellige scenarier for husstandsnær indsamling af ti affaldstyper i Syd- og Norddjurs Kommune.
Resultatet er tre forskellige scenarier for, hvordan Reno Djurs kan investere i og drive husstandsnær affaldshåndtering i overensstemmelse med den nye politiske aftale om husstandsnær indsamling såvel som gældende EU og dansk lovgivning. Med de tre scenarier er Reno Djurs bedre klædt på til at vurdere og beslutte, hvordan deres affaldshåndtering kan leve op til de ny krav.

 

 

2019

Forsøg om madspild i Københavns Kommune

Københavns Kommune ønskede at teste tre vaner, som har til formål at mindske madspild fra københavnske husholdninger. Econet målte effekten ved at analysere hver enkelt af husstandenes affald på ugebasis og inddrage husstandenes erfaringer gennem spørgeskema, fokusgrupper og interviews. Det viser sig, at visse vaneændringerne kan reducere madspild med ca. 20 % og endnu mere for husholdninger uden børn.

Erhvervsaffald i København

Københavns Kommune ville vide, hvad affald fra erhverv i kommunen består af. I projektet kortlagde Econet mængder og sammensætning af affald fra forskellige brancher. Projektet viser, at der stadig er et stort potentiale for at udsortere genanvendelige ressourcer og bioaffald af det blandede affald (brændbart affald) fra erhverv.

Dagrenovation i Viborg

Revas og Viborg Kommune ville undersøge effektiviteten af deres kildeindsamlingsordninger og samtidig afdække oplevelser og erfaringer fra borgere om deres sorteringsvaner. Econet foretog affaldsanalyser af individuelle haveboligers dagrenovation og kildesorterede affald. Undersøgelsen viser en stor sorteringseffektivitet for de individuelle fraktioner, men udpegede også specifikke potentialer for yderligere sortering. Eftersom analyserne er foretaget på husstandsniveau fik Revas og Viborg Kommune et bredt såvel som detaljeret indsigt i affaldets sammensætning. Affaldsanalysens resultater suppleres med indsigter fra dørinterviews med borgere og fokusgruppeinterviews, der tilsammen gav Revas og Viborg Kommune unikke indsigter i nogle borgeres oplevelser af affaldsordningerne. Resultaterne skildrer bl.a. specifikke udfordringer ved sortering, sorteringens effekter i hverdagen og giver input til kommunikation.

Uddannelsesforløb for nye genbrugsvejledere

Econet har udviklet og faciliteret uddannelsesforløb flere steder i landet. Uddannelsesforløbet for ARC i 2019 var som noget nyt målrettet en nyopstartet medarbejdergruppe. ARC åbnede i 2019 det nye Genbrugscenter Sydhavnen. ARC havde rekrutteret nye genbrugsvejledere til genbrugscentret, som skulle have ekstra stort fokus på at vejlede kunder. ARC ønskede at ruste de nye genbrugsvejledere til opgaven, inden åbning. Econet tilrettelagde og faciliterede et intensivt uddannelsesforløb, hvor de nye genbrugsvejledere blev udfordret, motiveret og forberedt til den nye hverdag og opgaver, de stod over for. I uddannelsesforløbet fik den nye gruppe afstemt forventninger og fundet et godt udgangspunkt for at samarbejde om opstart, kundevejledning og øvrige arbejdsopgaver

Øget genanvendelse og genbrug gennem storskraldsordningen

Københavns Kommune har en ambitiøs målsætning om 70 % genanvendelse af affald fra husholdninger samt en tredobling af genbrug. Affald indsamlet til genanvendelse og genbrug gennem storskraldsordningen skal være med til at nå denne målsætning.
Econets foretog en affaldsanalyse af storskrald fra etageboliger og villa/rækkehuse, som konkret afdækker potentialet for øget genbrug og genanvendelse – med fokus på enkelte fraktioner såvel som specifikke affaldsemner, der er egnet til genbrug.

2018

Kortlægning af dagrenovation og kildesorteret organisk affald

Miljøstyrelsen har med års mellemrum ønsket at kortlægge sammensætningen af dagrenovation i Danmark. Senest har Econet i 2017/2018 udført en national kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger. Projektet viser bl.a. at der stadig ligger store mængder bioaffald i borgernes restaffald. Som en del af projektet udarbejdede Econet et landsgennemsnit, som kommuner kan bruge til at vurdere sammensætningen af husholdningernes affald i egen kommune.Københavns Kommune ville vide, hvad affald fra erhverv i kommunen består af. I projektet kortlagde Econet mængder og sammensætning af affald fra forskellige brancher. Projektet viser, at der stadig er et stort potentiale for at udsortere genanvendelige ressourcer og bioaffald af det blandede affald (brændbart affald) fra erhverv.

Fraktionskort til genbrugspladser

Pladspersonalet på Reno Djurs’ genbrugspladser efterspurgte større viden, om de fraktioner de indsamlede på pladserne – særligt om fraktionernes videre vej til genanvendelse. Den viden skulle de bruge til at vejlede og motivere kunder på pladserne. De ønskede ikke blot generel viden om genanvendelse, men specifik viden afsætning og genanvendelse af fraktioner direkte fra egne genbrugspladser. Econet udarbejdede for hver af de 31 fraktioner et ‘fraktionskort’, dvs. et faktaark med kort og nyttig information som kunne bruges direkte i vejledning af kunder. Fraktionskortene blev til efter interview med pladspersonalet om deres behov og efterfølgende afdækning og interview med aftagere af fraktionerne fra Reno Djurs og interview med de relevante modtage- og behandlingsanlæg i ind- og udland. Projektet blev afsluttet med en workshop, hvor pladspersonalet skulle omsætte viden fra fraktionskortene til vejledning med egne ord. Fraktionskortene styrkede pladspersonalets faglige stolthed og gav dem større og mere ensartet viden, som de kunne bruge i vejledning af kunder.

Papir- og pappotentiale

Miljøstyrelsen ønskede en opdateret kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husstande på landsplan og kommuneniveau (dataår 2016). Econet har kortlagt potentialet ved hjælp af en lang række kilder. Der er tænkt nyt og foretaget omfattende beregninger for at kunne omfatte det reelle potentiale. Econet har indhente data fra mange aktører og har i projektet desuden gennemført en række interview og manuelle vejning af et stort antal udgivelser. Projektets resultater bygger på et stort datasæt som bliver formidlet i overskuelige tabeller og forklaringer. Projektets viser, at der er forholdsvis store kommunale forskelle i papirpotentiale. I projektet vises udviklingen af både papir- og pappotentiale i sammenligning med tidligere kortlægninger.

Pilotprojekt om indsamling af madaffald

Sønderborg Kommune stod over for at skulle indføre en indsamling af madaffald fra husholdninger. Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning ønskede inden da at afprøve to forskellige ordninger for indsamling af organisk affald, for at finde den ordning, der passede dem bedst. Econet evluerede forsøget ved at undersøge affaldet (affaldsanalyser før og efter) og ved at spørge de borgere, som indgik i forsøget (spørgeskemaundersøgelse). Projektet viser fordele og ulemper ved at anvende hver af de to indsamlingsløsninger for det organiske affald – det gælder såvel mængden og kvalitet af det indsamlede affald og Sønderborgs borgeres erfaringer og oplevelser med ordningen. Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning brugte projektets resultater til at vælge den for dem rette indsamlingsordning for organisk affald.

 

 

2017

Mere effektiv indsamling af metal og plast

Randers Kommune ønskede at indsamle mere plast og metal fra husholdninger. Econet gennemførte (med støtte fra Miljøstyrelsens tidligere Kommunepulje) et projekt, hvor der blev afprøvet simple tiltag, der skulle få borgerne til at sortere mere. Econet evaluerede tiltagene ved hjælp af affaldsanalyser, registreringer af indhold i beholderen til MGP, spørgeskemaundersøgelser, husstandsinterview og fokusgruppeinterview. Projektet omfattede to områder med hhv. etageboliger og haveboliger. Det blev iværksat konkrete tiltag på baggrund af borgernes ønsker og frustrationer. Tiltagene gav en målbar effekt på borgernes sortering af MGP. I projektet konkluderes, at tiltagene virkede fordi: 1) de blev tilpasset lokale forhold, 2) de praktiske udfordringer blev løst, 3) personlig tilbagemelding motiverede og 4) borgernes tvivl blev afklaret.

Erhvervsaffald i dagrenovation

Miljøstyrelsen ønskede en fordelingsnøgle for, hvor stor en andel af det kommunalt indsamlede affald, der stammer fra hhv. husholdninger og virksomheder – både på kommuneplan og på landsplan. Econet har indsamlet data fra samtlige af landets kommuner ved hjælp af både interview og indtastningsark. Econet gennemførte forud for den omfattende dataindsamling en grundig forundersøgelse for at kunne imødekomme kommunerne bedst muligt. I projektet blev det klart, at den data som kommunerne har til rådighed ikke kan omsættes til i en egentlig fordelingsnøgle på tværs af kommunerne baseret på fx arketyper. I projektet præsenteres bl.a. forslag til en fremtidig beregning af korrektionsfaktor for kommunerne.

Affald i farver – forsøg med optisk posesortering

Halsnæs Forsyning og Halsnæs Kommune ville med støtte fra Miljøstyrelsens tidligere Kommunepulje afprøve udsortering af affald fra husholdninger i farvede poser. Econet har været konsulent på projektet og har gennemført kvalitative og kvantitative evalueringer af forsøget. Forsøget løb over et halvt år og omfattede tre boligområder. Econet kortlagde ved hjælp af affaldsanalyser løbende kvalitet og sammensætning af det husholdningsaffald, som borgerne sorterede i de farvede poser – og har løbende registreret affaldsmængder ved indsamling. Desuden har Econet gennem hele forsøget været i dialog med borgerne vha. interview, fokusgrupper, doorstepping og spørgeskemaer for at forstå deres oplevelser af at bruge de farvede poser til sortering. Projektet viser bl.a. at indsamlet mængde og kvalitet ved optisk sortering er på højde med andre indsamlingsordninger og at borgerne generelt var tilfredse med posesortering – særligt borgerne i haveboliger.

2016

Bedre affaldshåndtering på Roskilde Festival

Roskilde Festival (og Roskilde kommune) ønskede en bedre affaldshåndtering på festivalen og en affaldskulturændring hos festivalgæsterne. Econet har gennem en række delprojekter før, under og efter festivalen evalueret affaldsindsatsen på Roskilde Festival 2016 og har på den baggrund kunne give en række specifikke og fremadrettede anbefalinger. Projektet hovedopgave bestod i at vurdere arbejdsgange og effektivitet i affaldsindsamling på campingområdet. Econet observerede arbejdsgange og indtog en aktiv rolle med at lede og fordele arbejde – og afprøve nye måder at strukturere indsamlingen på. Indsamlingen blev dagligt evalueret sammen med de frivillige medarbejdere, som motiverer de øvrige frivillige. Derudover omfattede projektet bl.a. at registrere indsamlede mængder, vurdere affald fra madboder og kortlægge mængden af genanvendeligt og genbrugeligt affald fra campingfelter efter festivalens afslutning.

Doorstepping i Hillerød

Econet har sammen med Hillerød Forsyning testet effekten af doorstepping som kommunikationsform. Affaldsanalyser viste, at der er potentiale for at reducerer mængden af genanvendelige materialer i restaffaldet ved at fortælle om vigtigheden af at sortere de genanvendelige materialer fra og motivere borgere til at benytte sig af en udvidet bringeordning.

 

2015

Uforløste potentialer på genbrugsstationer

Econet har gennem flere analyser af småt brændbart på genbrugspladser påvist, at der her findes et potentiale for udsortering af fokusmaterialer mv. Med afsæt i antropologiske metoder afprøves og evalueres forskellige kvalitative virkemidler, der skal få borgerne til at udsortere en større del af disse materialer til genanvendelse.

Forsøg med bringeordninger

I tyndt befolkede områder kan det være upraktisk og dyrt at etablere henteordning for kildesorterede affaldsfraktioner. Econet har bl.a. vurderet, hvor langt man kan komme med bringeordninger i forhold til henteordninger.

Henteordninger i Silkeborg

Econet har været konsulenter for et forsøg, som skal danne rammen for Silkeborgs fremtidige indsamling af madaffald og fokusmaterialer.

Systemets samlede funktionalitet er afprøvet og vurderet ift. tømning af beholdere, valg af poser, renhed, service, økonomi og afsætning af fokusmaterialer.

2014

Plast fra genbrugsstationer

Formålet med undersøgelsen er at bestemme mængde og sammensætning af plast, som ARC modtager på sine genbrugspladser – enten som ’sorteret plast’ eller i ’småt brændbart affald’.

Erhvervssymbioser i Aarhus

Formålet med kortlægningen er en kvantificering af affaldsstrømme mellem virksomheder i Aarhus Kommune. Kortlægningen skal anvendes som grundlag for identifikation af erhvervssymbioser og tjener derfor til udpegning af mulige brancher og virksomheder, der teoretisk set kan indgå i en erhvervssymbiose.

Emballageforsyningen “2012”

Udarbejdelse af en opgørelse af mængden af emballage i Danmark. Fordeling på emballagetyper.

Statistikken anvendes som grundlag for Miljøstyrelsens indberetning til EU samt til beregning af genanvendelsesprocenten. Projektet er gennemført for Miljøstyrelsen, 2014.

Affaldsfri skole

Econet har udført en analyse af sammensætningen af det restaffald, som bliver genereret på Husum Skole. Resultaterne fra affaldsanalysen skal anvendes som grundlag til; at kvalificere udviklingen af skolens indsamlings- og sorteringssystem, at give inspiration til affaldsforebyggelse på skolen, at skaffe affaldsdata, som kan bruges i undervisningen på de Københavnske skoler. Opgaven blev udført for Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Vurdering af direkte genbrug

På baggrund af undersøgelsen vil det nuværende koncept for Direkte Genbrug på Reno Djurs genbrugspladser blive kortlagt og evalueret.

Rapporten opstiller 4 scenarier for Direkte Genbrug hos Reno Djurs. Scenarierne bygger på kvantitative og kvalitative undersøgelser, samt erfaringer fra andre Direkte Genbrugs ordninger.

Biomasse i have-/parkaffald

Formålet med undersøgelsen er at bestemme sammensætningen af en batch biomasse fra have-/parkaffald fra HCS.

2013

Vurdering af affald- og indsatsmuligheder på Roskilde Festivalen

Formålet er at pege på områder, hvor kommunen kan stille realistiske krav til øget indsamling og sortering af affaldet herunder vurdere muligheden for at etablere indsamlingssystemer som både tilgodeser festivalgæsternes forventninger til affaldsindsamling på campingområdet og Roskilde festivalens muligheder for at etablere affaldsordninger. Opgaven blev fuldført for Roskilde Kommune.

Plastaffald fra etageboliger

Formålet med sorteringsanalysen er – ud fra en stikprøve – at få en indikation på det relative indhold af emballager og produkter af hård sortfarvet plast. Indsamlet fra etageboliger i Københavns Kommune. Udført for Teknik og Miljø, Københavns Kommune.

Erhvervsaffald fra sorteringsanlæg

Undersøgelsens formål var at beskrive sammensætningen af det omtalte affald fra sorteringsanlæggene med særligt fokus på fraktionerne rent træ og plast.

Sammensætningen blev bestemt ud fra en manuel sortering. Undersøgelsen blev foretaget for I/S Amagerforbrændingen

Vurdering af genanvendelses målsætninger i affaldsdirektivet

Projektet fremlægger beregningsmetoder for dokumentation af forsyningsmængder af papir, plast, glas og metal i husholdningsaffald. Der fremskrives til 2015 og 2020.

Projektet opdaterer resultater fra en tidligere undersøgelse gennemført i 2009.

Projektet er udarbejdet for Miljøstyrelsen, Jord og Affald.

2012

Kortlægning af madspild for Miljøstyrelsen

Econet udfører for Miljøstyrelsen et projekt om kortlægning af madspild. Kortlægningen af madspild udgør to ud af i alt tre initiativer, som Miljøstyrelsen har sat i gang i forbindelse med deres ”Charter om mindre madspild”.

Charteret er udviklet og underskrevet af Miljøministeriet sammen med en række virksomheder og organisationer. Formålet er at sikre mindre madspild i hele kæden fra dyrkning og produktion, transport, håndtering hos forhandlere, restauranter og storkøkkener samt ude hos forbrugerne.

Econets kortlægning indgår som en vigtig del af charteret, da en forudsætning for at mindske madspild er, at der eksisterer viden om madspildets omfang og karakter.

Workshop om genanvendelse af plast- og tekstilaffald

Planlægning, gennemførelse og rapportering fra workshop om genanvendelse af plast og tekstil afholdt i Oslo den 12. september 2012 for Nordisk Ministerråd og Mepex A/S. Workshoppen knytter sig til projektet ”Ressource effektiv genanvendelse af plastik og tekstil”.

Plastic Zero

Formålet med projektet er forebyggelse af plastaffald og forbedret indsamling og sortering af plastaffald i København, Malmø, Hamborg, Liepajas (Latvia) og Tampere (Finland).

I projektet indgår aktiviteter som kortlægning af mængder, vurdering af muligheder for affaldsforebyggelse via grønne indkøb, afdækning af markedsforhold for genanvendte polymere og vurdering af nye muligheder for genanvendelse af forskellige plasttyper. Projektet er gennemført for Københavns kommune. 2012-2013.

2011

Dagrenovation på Frederiksberg – målsætning for genanvendelse

Undersøgelsen havde to formål For det første at bestemme sammensætningen af dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra erhverv.

For det andet beregnes indsamlingseffektivitet for papir, pap-, glas-, metal- og plastemballage på.

Effektiviteten beregnes dels på grundlag af den specifikke emballagemængde, der forfalder i Frederiksberg, og dels som en andel af den samlede mængde emballage, der indsamles gennem henholdsvis emballageordninger dagrenovationsordninger.

REnescience

Undersøgelse af det faste reject efter enzymatisk behandling af dagrenovationsaffald.

Særligt fokus på at karakterisere indholdet af plast og metal samt faslægge mængden af bioslury, der ikke er vasket af det faste reject. Amagerforbrænding.

Øget forebyggelse af madspild i storkøkkener

Kortlægning af omfanget, sammensætningen og håndteringen af madspild i forskellige brancher (restauranter, hoteller, kantiner og catering).

Oversigt over anvendelse af forskellige reguleringsinstrumenter indenfor EU og i de nordiske lande. Udformning af et idékatalog til forebyggelse af madspild i de involverede brancher. Udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Econet og norske Mepex.

Nordisk kampagne vedrørende forebyggelse af madspild

Etablering af et beslutningsgrundlag med henblik på at vurdere mulighederne for iværksættelse af en fælles nordisk informationskampagne, der skal forebygge omfanget af madspild fra husholdninger. Projektet er udført for Nordisk Ministerråd af Econet og norske Mepex.

Affaldsmængde og sammensætning fra affaldskurve

Københavns Kommune har ønsket at vide, hvilket potentiale, der er for eventuelt at indsamle genanvendelige materialer ved affaldskurve opstillet i det offentlige rum. Econet har gennemført undersøgelsen af affald opsamlet fra 400 affaldskurve.

Kortlægning af madspild, elektronikaffald og batterier

Undersøgelse af dagrenovationens sammensætning med særligt fokus på madspild, batterier og elektronikaffald. Undersøgelsen omfatter 800 husstande i enfamiliehuse. Alle husstande er interviewet om deres håndtering af madspild, batterier og småt elektronik. Under interviewet er de spurgt om tilladelse til at sortere husstandens dagrenovation. Der indgår kun affald fra husstande, der har givet accept. Undersøgelsen er gennemført for Miljøstyrelsen. Rapporten kan ses på: http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ 2012/05/978-87-92779-94-6.pdf

2010

Analyse af dagrenovation i Hvidovre Kommune

Undersøgelse af restaffaldets sammensætning før hhv. efter indførslen af en 4-delt ordning for kildeindsamling af genanvendelige materialer. Undersøgelsen omfatter 200 husstande i enfamiliehuse før/efter.

Papir- og pappotentialet i kommunerne – 2010

En opgørelse af papir- og pappotentialet i danske kommuner. Resultatet kan anvendes til at vurdere indsamlingseffektiviteten i de kommunale ordninger. Opgørelsen er udført for Miljøstyrelsen. Rapporten kan læses her: www.mst.dk/88195

Brugerundersøgelse på Amagerforbrændings genbrugspladser

Undersøgelsen gennemføres ved interviews af genbrugspladsernes brugere med henblik på at fastlægge en fordeling af omkostninger på husholdninger og virksomheder.

Undersøgelsen skal give oplysninger om hvilke fraktioner de to brugergrupper afleverer på genbrugspladsen og i hvilket omfang.

Småt brændbart på genbrugspladser i Randers

Undersøgelse af sammensætningen af fraktionen småt brændbart på genbrugspladser før hhv. efter et skærpet krav om brug af klare plastsække. Randers Kommune.

Idekatalog for husholdningsaffald – sortering i to eller flere fraktioner

Projektet har beregnet de behandlingsmæssige og økonomiske konsekvenser ved at indføre sortering af husholdningsaffald i 2 eller flere fraktioner. Et referencescenario og 7 alternative scenarier er konsekvensvurderet. Udført for Miljøstyrelsen.

Storskrald i Københavns Kommune

Københavns Kommune har i perioden 2009-2010 gennemført et forsøg med sortering af storskrald og indsamling af småt plast, metal og el-skrot. Econet har under forsøget målt, sorteret og registreret mængde og kvalitet af de indsamlede fraktioner.

Slam 2008-2009

Formålet med projektet er at udarbejde en statistik for håndtering, kvalitet og anvendelse af spildevandsslam for 2008 og 2009. Statistikken skal bl.a. anvendes til at opfylde rapporteringsforpligtigelse for spildevandsslam til EU-kommissionen og vil indgå i Miljøstyrelsens generelle affaldsdatabase/affaldsstatistik.

Konsekvensvurderinger – Høje Tåstrup Miljøpark

Konsekvensvurdering af indsamlingssystemer. Vurdering og kvalitetssikring af affaldsgrundlaget for nyttiggørelse af forskellige affaldstyper. Særligt fokus på genanvendelige materialer og organisk affald fra alle affaldstyper. Grundlag for etablering af et miljøcenter. 2010

2009

Kortlægning af organiske affaldsfraktioner

Formålet med opgaven er en kortlægning af mængden af organisk affald / restprodukter og potentialet af de relevante affaldstyper / restprodukter – herunder en opgørelse af hvor meget heraf der i dag forbrændes, og som kunne være genanvendt.

Vurdering af genanvendelsesmålsætninger

Projektet fremlægger beregningsmetoder for dokumentation af forsyningsmængder af papir, plast, glas og metal i husholdningsaffald i relation til nye genanvendelsesmålsætninger i Affaldsdirektivet. Der fremskrives til 2012 og 2020. Udført for Miljøstyrelsen.

2008

EU Parlamentets krav til genanvendelse af affald

Vurdering af konsekvenser ved gennemførelse af EU Parlamentet forslag til krav om genanvendelse af husholdningsaffald, bygge- og nedrivningsaffald, industriaffald samt affaldsforebyggelse. Udført for EU Parlamentet af Copenhagen Economics i samarbejde med Econet.

Fremskrivning af mængden af elektrisk og elektronisk affald (WEEE)

Udvikling og test af en metode til at måle og fremskrive mængden af elektrisk og elektronisk affald på. En accepteret metode vil gøre det lettere at planlægge og implementere/justere indsamlingen af udtjente EEE produkter. Der er udviklet et beregningsværktøj. Nordisk Ministerråd.

2007

Vægt- og volumenbaseret indsamlingssystem til dagrenovation

Analyse og sammenligning af dagrenovation fra et volumen- hhv. et vægtbaseret indsamlingssystem. Kvalitet og effektivitet af systemerne er vurderet i relation til borgernes adfærd. Resultatet er brugt til at optimere ordningerne – specielt i forhold til harmonisering af ordninger. Udført for affaldsselskabet nomi i/s.

Målrettet information til brancher om genanvendelse af plastemballage.

Der er udarbejdet et idékatalog med breve, faktaoplysninger, gode historier og en ”Trin for trin” vejledning i hvordan virksomheden kommer i gang med at sortere plastemballage til genanvendelse. Der er etableret en hjemmeside, se www.returmedplasten.dk.

Rådmandsgade 45A, 2. sal
2200 København N
Telefon: +45 45 88 20 96
Email: econet@econet.dk