2016

Doorstepping i Hillerød

Econet har sammen med Hillerød forsyning testet effekten af doorstepping som kommunikationsform. Affaldsanalyser viste, at der er potentiale for at reducerer mængden af genanvendelige materialer i restaffaldet ved at fortælle om vigtigheden af at sortere de genanvendelige materialer fra og motivere borgere til at benytte sig af en udvidet bringeordning.

2015

Uforløste potentialer på genbrugsstationer

Econet har gennem flere analyser af småt brændbart på genbrugspladser påvist, at der her findes et potentiale for udsortering af fokusmaterialer mv. Med afsæt i antropologiske metoder afprøves og evalueres forskellige kvalitative virkemidler, der skal få borgerne til at udsortere en større del af disse materialer til genanvendelse.

Forsøg med bringeordninger

I tyndt befolkede områder kan det være upraktisk og dyrt at etablere henteordning for kildesorterede affaldsfraktioner. Econet har bl.a. vurderet, hvor langt man kan komme med bringeordninger i forhold til henteordninger.

Henteordninger i Silkeborg

Econet har været konsulenter for et forsøg, som skal danne rammen for Silkeborgs fremtidige indsamling af madaffald og fokusmaterialer.

Systemets samlede funktionalitet er afprøvet og vurderet ift. tømning af beholdere, valg af poser, renhed, service, økonomi og afsætning af fokusmaterialer.

2014

Plast fra genbrugsstationer

Formålet med undersøgelsen er at bestemme mængde og sammensætning af plast, som ARC modtager på sine genbrugspladser – enten som ’sorteret plast’ eller i ’småt brændbart affald’.

Formålet med undersøgelsen er at bestemme mængde og sammensætning af plast, som ARC modtager på sine genbrugspladser – enten som ’sorteret plast’ eller i ’småt brændbart affald’.

Formålet med kortlægningen er en kvantificering af affaldsstrømme mellem virksomheder i Aarhus Kommune. Kortlægningen skal anvendes som grundlag for identifikation af erhvervssymbioser og tjener derfor til udpegning af mulige brancher og virksomheder, der teoretisk set kan indgå i en erhvervssymbiose.

Emballageforsyningen “2012”

Udarbejdelse af en opgørelse af mængden af emballage i Danmark. Fordeling på emballagetyper.

Statistikken anvendes som grundlag for Miljøstyrelsens indberetning til EU samt til beregning af genanvendelsesprocenten. Projektet er gennemført for Miljøstyrelsen, 2014.

Affaldsfri skole

Econet har udført en analyse af sammensætningen af det restaffald, som bliver genereret på Husum Skole. Resultaterne fra affaldsanalysen skal anvendes som grundlag til; at kvalificere udviklingen af skolens indsamlings- og sorteringssystem, at give inspiration til affaldsforebyggelse på skolen, at skaffe affaldsdata, som kan bruges i undervisningen på de Københavnske skoler. Opgaven blev udført for Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Vurdering af direkte genbrug

På baggrund af undersøgelsen vil det nuværende koncept for Direkte Genbrug på Reno Djurs genbrugspladser blive kortlagt og evalueret.

Rapporten opstiller 4 scenarier for Direkte Genbrug hos Reno Djurs. Scenarierne bygger på kvantitative og kvalitative undersøgelser, samt erfaringer fra andre Direkte Genbrugs ordninger.

Biomasse i have-/parkaffald

Formålet med undersøgelsen er at bestemme sammensætningen af en batch biomasse fra have-/parkaffald fra HCS.

2013

Vurdering af affald- og indsatsmuligheder på Roskilde Festivalen

Formålet er at pege på områder, hvor kommunen kan stille realistiske krav til øget indsamling og sortering af affaldet herunder vurdere muligheden for at etablere indsamlingssystemer som både tilgodeser festivalgæsternes forventninger til affaldsindsamling på campingområdet og Roskilde festivalens muligheder for at etablere affaldsordninger. Opgaven blev fuldført for Roskilde Kommune.

Plastaffald fra etageboliger

Formålet med sorteringsanalysen er – ud fra en stikprøve – at få en indikation på det relative indhold af emballager og produkter af hård sortfarvet plast. Indsamlet fra etageboliger i Københavns Kommune. Udført for Teknik og Miljø, Københavns Kommune.

Erhvervsaffald fra sorteringsanlæg

Undersøgelsens formål var at beskrive sammensætningen af det omtalte affald fra sorteringsanlæggene med særligt fokus på fraktionerne rent træ og plast.

Sammensætningen blev bestemt ud fra en manuel sortering. Undersøgelsen blev foretaget for I/S Amagerforbrændingen

Vurdering af genanvendelses målsætninger i affaldsdirektivet

Projektet fremlægger beregningsmetoder for dokumentation af forsyningsmængder af papir, plast, glas og metal i husholdningsaffald. Der fremskrives til 2015 og 2020.

Projektet opdaterer resultater fra en tidligere undersøgelse gennemført i 2009.

Projektet er udarbejdet for Miljøstyrelsen, Jord og Affald.

2012

Kortlægning af madspild for Miljøstyrelsen

Econet udfører for Miljøstyrelsen et projekt om kortlægning af madspild. Kortlægningen af madspild udgør to ud af i alt tre initiativer, som Miljøstyrelsen har sat i gang i forbindelse med deres ”Charter om mindre madspild”.

Charteret er udviklet og underskrevet af Miljøministeriet sammen med en række virksomheder og organisationer. Formålet er at sikre mindre madspild i hele kæden fra dyrkning og produktion, transport, håndtering hos forhandlere, restauranter og storkøkkener samt ude hos forbrugerne.

Econets kortlægning indgår som en vigtig del af charteret, da en forudsætning for at mindske madspild er, at der eksisterer viden om madspildets omfang og karakter.

Workshop om genanvendelse af plast- og tekstilaffald

Planlægning, gennemførelse og rapportering fra workshop om genanvendelse af plast og tekstil afholdt i Oslo den 12. september 2012 for Nordisk Ministerråd og Mepex A/S. Workshoppen knytter sig til projektet ”Ressource effektiv genanvendelse af plastik og tekstil”.

Plastic Zero

Formålet med projektet er forebyggelse af plastaffald og forbedret indsamling og sortering af plastaffald i København, Malmø, Hamborg, Liepajas (Latvia) og Tampere (Finland).

I projektet indgår aktiviteter som kortlægning af mængder, vurdering af muligheder for affaldsforebyggelse via grønne indkøb, afdækning af markedsforhold for genanvendte polymere og vurdering af nye muligheder for genanvendelse af forskellige plasttyper. Projektet er gennemført for Københavns kommune. 2012-2013.

2011

Dagrenovation på Frederiksberg – målsætning for genanvendelse

Undersøgelsen havde to formål For det første at bestemme sammensætningen af dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra erhverv.

For det andet beregnes indsamlingseffektivitet for papir, pap-, glas-, metal- og plastemballage på.

Effektiviteten beregnes dels på grundlag af den specifikke emballagemængde, der forfalder i Frederiksberg, og dels som en andel af den samlede mængde emballage, der indsamles gennem henholdsvis emballageordninger dagrenovationsordninger.

REnescience

Undersøgelse af det faste reject efter enzymatisk behandling af dagrenovationsaffald.

Særligt fokus på at karakterisere indholdet af plast og metal samt faslægge mængden af bioslury, der ikke er vasket af det faste reject. Amagerforbrænding.

Øget forebyggelse af madspild i storkøkkener

Kortlægning af omfanget, sammensætningen og håndteringen af madspild i forskellige brancher (restauranter, hoteller, kantiner og catering).

Oversigt over anvendelse af forskellige reguleringsinstrumenter indenfor EU og i de nordiske lande. Udformning af et idékatalog til forebyggelse af madspild i de involverede brancher. Udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Econet og norske Mepex.

Nordisk kampagne vedrørende forebyggelse af madspild

Etablering af et beslutningsgrundlag med henblik på at vurdere mulighederne for iværksættelse af en fælles nordisk informationskampagne, der skal forebygge omfanget af madspild fra husholdninger. Projektet er udført for Nordisk Ministerråd af Econet og norske Mepex.

Affaldsmængde og sammensætning fra affaldskurve

Københavns Kommune har ønsket at vide, hvilket potentiale, der er for eventuelt at indsamle genanvendelige materialer ved affaldskurve opstillet i det offentlige rum. Econet har gennemført undersøgelsen af affald opsamlet fra 400 affaldskurve.

Kortlægning af madspild, elektronikaffald og batterier

Undersøgelse af dagrenovationens sammensætning med særligt fokus på madspild, batterier og elektronikaffald. Undersøgelsen omfatter 800 husstande i enfamiliehuse. Alle husstande er interviewet om deres håndtering af madspild, batterier og småt elektronik. Under interviewet er de spurgt om tilladelse til at sortere husstandens dagrenovation. Der indgår kun affald fra husstande, der har givet accept. Undersøgelsen er gennemført for Miljøstyrelsen. Rapporten kan ses på: http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ 2012/05/978-87-92779-94-6.pdf

2010

Analyse af dagrenovation i Hvidovre Kommune

Undersøgelse af restaffaldets sammensætning før hhv. efter indførslen af en 4-delt ordning for kildeindsamling af genanvendelige materialer. Undersøgelsen omfatter 200 husstande i enfamiliehuse før/efter.

Papir- og pappotentialet i kommunerne – 2010

En opgørelse af papir- og pappotentialet i danske kommuner. Resultatet kan anvendes til at vurdere indsamlingseffektiviteten i de kommunale ordninger. Opgørelsen er udført for Miljøstyrelsen. Rapporten kan læses her: www.mst.dk/88195

Brugerundersøgelse på Amagerforbrændings genbrugspladser

Undersøgelsen gennemføres ved interviews af genbrugspladsernes brugere med henblik på at fastlægge en fordeling af omkostninger på husholdninger og virksomheder.

Undersøgelsen skal give oplysninger om hvilke fraktioner de to brugergrupper afleverer på genbrugspladsen og i hvilket omfang.

Småt brændbart på genbrugspladser i Randers

Undersøgelse af sammensætningen af fraktionen småt brændbart på genbrugspladser før hhv. efter et skærpet krav om brug af klare plastsække. Randers Kommune.

Idekatalog for husholdningsaffald – sortering i to eller flere fraktioner

Projektet har beregnet de behandlingsmæssige og økonomiske konsekvenser ved at indføre sortering af husholdningsaffald i 2 eller flere fraktioner. Et referencescenario og 7 alternative scenarier er konsekvensvurderet. Udført for Miljøstyrelsen.

Storskrald i Københavns Kommune

Københavns Kommune har i perioden 2009-2010 gennemført et forsøg med sortering af storskrald og indsamling af småt plast, metal og el-skrot. Econet har under forsøget målt, sorteret og registreret mængde og kvalitet af de indsamlede fraktioner.

Slam 2008-2009

Formålet med projektet er at udarbejde en statistik for håndtering, kvalitet og anvendelse af spildevandsslam for 2008 og 2009. Statistikken skal bl.a. anvendes til at opfylde rapporteringsforpligtigelse for spildevandsslam til EU-kommissionen og vil indgå i Miljøstyrelsens generelle affaldsdatabase/affaldsstatistik.

Konsekvensvurderinger – Høje Tåstrup Miljøpark

Konsekvensvurdering af indsamlingssystemer. Vurdering og kvalitetssikring af affaldsgrundlaget for nyttiggørelse af forskellige affaldstyper. Særligt fokus på genanvendelige materialer og organisk affald fra alle affaldstyper. Grundlag for etablering af et miljøcenter. 2010

2009

Kortlægning af organiske affaldsfraktioner

Formålet med opgaven er en kortlægning af mængden af organisk affald / restprodukter og potentialet af de relevante affaldstyper / restprodukter – herunder en opgørelse af hvor meget heraf der i dag forbrændes, og som kunne være genanvendt.

Vurdering af genanvendelsesmålsætninger

Projektet fremlægger beregningsmetoder for dokumentation af forsyningsmængder af papir, plast, glas og metal i husholdningsaffald i relation til nye genanvendelsesmålsætninger i Affaldsdirektivet. Der fremskrives til 2012 og 2020. Udført for Miljøstyrelsen.

2008

EU Parlamentets krav til genanvendelse af affald

Vurdering af konsekvenser ved gennemførelse af EU Parlamentet forslag til krav om genanvendelse af husholdningsaffald, bygge- og nedrivningsaffald, industriaffald samt affaldsforebyggelse. Udført for EU Parlamentet af Copenhagen Economics i samarbejde med Econet.

Fremskrivning af mængden af elektrisk og elektronisk affald (WEEE)

Udvikling og test af en metode til at måle og fremskrive mængden af elektrisk og elektronisk affald på. En accepteret metode vil gøre det lettere at planlægge og implementere/justere indsamlingen af udtjente EEE produkter. Der er udviklet et beregningsværktøj. Nordisk Ministerråd.

2007

Vægt- og volumenbaseret indsamlingssystem til dagrenovation

Analyse og sammenligning af dagrenovation fra et volumen- hhv. et vægtbaseret indsamlingssystem. Kvalitet og effektivitet af systemerne er vurderet i relation til borgernes adfærd. Resultatet er brugt til at optimere ordningerne – specielt i forhold til harmonisering af ordninger. Udført for affaldsselskabet nomi i/s.

Målrettet information til brancher om genanvendelse af plastemballage.

Der er udarbejdet et idékatalog med breve, faktaoplysninger, gode historier og en ”Trin for trin” vejledning i hvordan virksomheden kommer i gang med at sortere plastemballage til genanvendelse. Der er etableret en hjemmeside, se www.returmedplasten.dk.

Rådmandsgade 45A, 2. sal
2200 København N
Telefon: +45 45 88 20 96
Email: econet@econet.dk

Vi er medlem af